แบบสอบถามโครงการไทยนิยม

ความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและตำบลประกอบการลงพื้นที่โครงการไทยนิยมรอบ ๔

เลือกพื้นที่

1

ข้อมูลพื้นฐาน

2

ความเข้มแข็ง

3

ศักยภาพ

ส่งข้อมูล

เลือกพื้นที่


ตำบล     หมู่บ้าน(ชุมชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน


หัวหน้าทีมไทยนิยม
        
*ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
*เบอร์ติดต่อ
*กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ด้วยรูปแบบ 08XXXXXXXX โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-) วงเล็บหรือเว้นวรรค

ผู้กรอกแบบสอบถาม
        
*ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
*เบอร์ติดต่อ
*กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ด้วยรูปแบบ 08XXXXXXXX โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-) วงเล็บหรือเว้นวรรค


1. โดยรวมตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)นี้ มีความเข้มแข็งด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความเข้มแข็งด้านอื่นๆ
** ผู้นำชุมชน หมายถึง บุคคลซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมหรือมีแนวคิดที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญาหาในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)ได้ เป็นได้ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชุมชนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ จิตอาสา เป็นต้น
** องค์กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)บนฐานปัญหาร่วมกัน ก่อเกิดการคิดวิธีการในการแก้ไข และมีกระบวนการจัดการให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม เช่น องค์กรการเงินชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มูลนิธิ เป็นต้น


2. ตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)ส่วนที่ 2 ความเข้มแข็งของคนและองค์กรชุมชน


ความเข้มแข็งของผู้นำและคนในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)


ระดับความเป็นผู้นำของคนในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)

ในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)มีผู้นำประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่ ?

1. ผู้ใหญ่บ้าน
2. ผู้นำชุมชน เช่น ผู้นำสตรี หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน
3. ปราชญ์ชุมชน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้คนในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)
4. ผู้นำทางศาสนา
5. จิตอาสา หรือ อาสาสมัคร
6. ครู
7. คนรุ่นใหม่/เยาวชน (อายุไม่เกิน 40 ปี) เช่น ด้านทำธุรกิจ ด้านพัฒนาสังคม
8. สภาเด็ก/สภาเยาวชน
9. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่หรือไม่
ซึ่งอาจทำผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยชุมชน/ตำบลหรือส่วนราชการ เช่น การอบรมทักษะด้านความเป็นผู้นำ ความรู้ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย
         
10. ข้อเสนอในการพัฒนาให้ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งมีอะไรบ้าง


ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน


คุณสมบัติขององค์กรชุมชน

ในตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)มีองค์กรประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้หรอไม่ ?

1. องค์กรประเภทการเงินชุมชน สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์/กลุ่มออมทรัพย์
2. องค์กรประเภทกองทุนหมู่บ้าน
3. องค์กรประเภทกองทุนสวัสดิการชุมชน (เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ ออมเงินวันละบาท)
4. องค์กรประเภทกองทุนอื่นๆ (เช่น กองทุนแก้ปัญหาความยากจน กองทุนสตรี)
5. องค์กรประเภทวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
6. องค์กรประเภทสหกรณ์
7. องค์กรประเภทมูลนิธิ/สมาคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
8. ข้อเสนอในการพัฒนาให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งมีอะไรบ้าง

ส่วนที่ 3 ศักยภาพของตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)


จุดเด่นของตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)

1.ตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์หรือไม่
***จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)ที่ทำให้ผู้คนที่พบเห็นจดจำได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม


ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)

1.มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าประจำตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)หรือไม่


สถานที่ท่องเที่ยวของตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)

1.มีสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล/หมู่บ้าน(ชุมชน)หรือไม่

ท่านได้ทำการตอบแบบสอบถามครบทุกส่วนแล้ว
กรุณากดปุ่ม ส่งข้อมูล เพื่อส่งข้อมูล